โครงสร้างการบริหารงาน

หน่วยส่งเสริมการจัดกิจกรรมและกีฬาเพื่อสุขภาพ

หน่วยส่งเสริมและพัฒนา กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

หน่วยส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

หน่วยสารบรรณ

หน่วยธุรการ

หน่วยงบประมาณ การเงินและพัสดุ

หน่วยประกันคุณภาพการศึกษาและควบคุมภายใน

หน่วยงานประชุมและการประชาสัมพันธ์

หน่วยบริหารจัดการสนามกีฬาและให้บริการ

หน่วยสิทธิประโยชน์

หน่วยบำรุงรักษาสนาม