Home ข่าว อบรมหลักการและความรู้เบื้องต้นการให้คำปรึกษาของนักศึกษา “เพื่อนช่วยเพื่อน”

อบรมหลักการและความรู้เบื้องต้นการให้คำปรึกษาของนักศึกษา “เพื่อนช่วยเพื่อน”

by เตือนใจ ซิวพานิช
69 views

               วันที่ 18 มีนาคม 2566 กองพัฒนานักศึกษาโดยงานบริการและสวัสดิการ ได้จัดโครงการอบรมหลักการและความรู้เบื้องต้นการให้คำปรึกษาของนักศึกษา “เพื่อนช่วยเพื่อน”  ณ ห้องประชุมวรชัยเยาวปราณี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งการอบรมครั้งนี้มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยารัตน์  เมืองแก้ว  หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาที่ร่วมโครงการอบรม

               โครงการอบรมหลักการและความรู้เบื้องต้นการให้คำปรึกษาของนักศึกษา “เพื่อนช่วยเพื่อน” เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความสมบูรณ์ทางด้านจิตใจและส่งเสริมให้นักศึกษามีแนวทางการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม มีความเข้าใจผู้อื่นและยอมรับตนเอง รวมไปถึงการรู้จักเอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในสังคม  โดยการอบรมครั้งนี้มีกลุ่มนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน