Home ข่าว หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก “นักจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ” ปีการศึกษา 2564

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก “นักจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ” ปีการศึกษา 2564

Published: Last Updated on 338 views

<<คลิกเพื่ออ่านประกาศ>>

 >>แบบฟอร์มสมัครคัดเลือก “นักจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ” ปีการศึกษา 2564<<

คุณสมบัติการพิจารณาคัดเลือก รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

 1. เป็นนักศึกษา ศิษย์เก่า หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. มีผลงานด้านจิตอาสา ช่วยเหลือมหาวิทยาลัยฯ ช่วยเหลือชุมชน ช่วยเหลือสังคม
  เชิงประจักษ์ โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน
 3. มีผลงานการบำเพ็ญประโยชน์เชิงประจักษ์

  ประเภทรางวัลเชิดชูเกียรติ
  1.บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน  1   คน
  2.ศิษย์เก่า    จำนวน  1   คน
  3.นักศึกษา (ศิษย์ปัจจุบัน) จำนวน  1   คน

  การส่งหลักฐานเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ
  1.แบบฟอร์ม การขอรับรางวัลเชิดชูเกียรติ
  2.แฟ้มสะสมผลงาน ประกาศ คำสั่ง รูปภาพ เป็นต้น

ทั้งนี้  ขอให้ผู้ที่สนใจ รับใบสมัครได้ที่ งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา  https://dsd.pbru.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ส่งแบบฟอร์มและผลงาน ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ที่ห้องงานพัฒนานักศึกษาหรือส่งไปรษณีย์มาที่งานพัฒนานักศึกษา (นักจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ) กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ที่เว็บไซต์ กองพัฒนานักศึกษา https://dsd.pbru.ac.th/