Home ข่าว ต้อนรับคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

by เตือนใจ ซิวพานิช
Published: Last Updated on 99 views
วันที่ 20 เมษายน 2566 กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดยอาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดี และนายกิตติภพ รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรของกองพัฒนานักศึกษาร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนการอาหารนานาชาติ
โดยการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ ทางคณะศึกษาดูงาน นำโดยอาจารย์ ดร.นภาภรณ์ จันทร์สี ผู้ช่วยอธิการบดี นางสาวศศิรัศมิ์ เสือเมือง รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยคณะ มีความประสงค์ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบกลไกการดำเนินการงานด้านกิจการนักศึกษาและด้านวิศวกรสังคม ซึ่งกองพัฒนานักศึกษาได้มีการแนะนำโครงสร้างการบริหารของกองพัฒนานักศึกษาพร้อมทั้งอธิบายกระบวนการดำเนินงานของฝ่ายงานต่างๆ นอกจากนี้ยังได้แนะนำศูนย์การเรียนรู้วิศวกรสังคม วิทยาเขตโป่งสลอด ซึ่งมหาวิทยาลัยได้พัฒนาเป็นแหล่งการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านของนักศึกษาและบุคคลทั่วไปให้แก่คณะศึกษาดูงานได้ทราบ