Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่องขยายเวลาการรับสมัครผู้รับทุนการศึกษา “สมาคมศิษย์เก่าราชภัฎเพชรบุรี” ปีการศึกษา 2565

ประกาศ เรื่องขยายเวลาการรับสมัครผู้รับทุนการศึกษา “สมาคมศิษย์เก่าราชภัฎเพชรบุรี” ปีการศึกษา 2565

by ธนวัฒน์ บวงสรวง
518 views

ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครผู้รับทุนการศึกษา “สมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี” ปีการศึกษา 2565

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา

    1. เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

    2. เป็นผู้มีความประพฤติดี

    3. มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.50

    4. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์จริง

    5.ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาประเภทต่อเนื่อง ยกเว้นกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ

   6. คุณสมบัติอื่น 1 (ถ้ามี) ให้เป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกที่คณะกรรมการคัดเลือก

 

——————สมัครเลย——————

ดาวน์โหลดประกาศ >> CLICK

 

ดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนการศึกษา >> CLICK