Home ข่าว รับสมัครนายกองค์การบริหารนักศึกษา ปีการศึกษา 2565

รับสมัครนายกองค์การบริหารนักศึกษา ปีการศึกษา 2565

586 views

การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

อาศัยอำนาจตามข้อ 15.2 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การดำเนินงานกิจการนักศึกษา พ.ศ.2553 ในการได้มาซึ่งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ให้มาจากการเลือกตั้งของนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงกำหนดการรับสมัครและการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 ตามรายละเอียดดังนี้