Home บริการนักศึกษางานพัฒนานักศึกษา รับสมัครนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564

รับสมัครนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564

by Wannaphong Wongpanich
Published: Last Updated on 70 views


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

อาศัยอำนาจตามข้อ 15.2 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการดำเนินงานกิจการนักศึกษา พ.ศ.2553 ในการได้มาซึ่งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ให้มาจากการเลือกตั้งของนักศึกษา ทั้งมหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงกำหนดการรับสมัครและการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 ตามรายละเอียดดังนี้

 กำหนดการรับสมัครและการเลือกตั้ง

ระหว่างวันที่ 1 – 26 กุมภาพันธ์ 2564 (09.00 – 16.00 น.)

รับสมัครนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ   ณ สภานักศึกษา,งานพัฒนานักศึกษา

วันที่ 3 มีนาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้สมัครนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ  ณ เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา https://dsd.pbru.ac.th 

วันที่ 16 มีนาคม 2564 (08.00 – 15.00 น.)

เลือกตั้งล่วงหน้า ผ่านเว็บไซต์  https://dsd.pbru.ac.th/activity/elections 

วันที่ 17 มีนาคม 2564  (08.00 – 15.00 น.)

ดำเนินการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ผ่านเว็บไซต์  https://dsd.pbru.ac.th/activity/elections 

วันที่ 19 มีนาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

  1. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครนายกองค์การบริหารนักศึกษา

ผู้สมัครนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 14 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการดำเนินงานกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2553

(1) เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

(2) มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.20 และลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต

(3) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีอยู่ในกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย

(4) ไม่ดำรงตำแหน่งอื่นใดในองค์การนักศึกษาเกิน 1 ตำแหน่ง

(5) เป็นผู้ยึดมั่นในความยุติธรรม ซื่อสัตย์ มีจิตอาสา

(6) เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

(7) ไม่เคยเป็นผู้ถูกตัดคะแนนความประพฤติ

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  29  มกราคม  พ.ศ. 2564

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ   กลิ่นงาม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

ดาวน์โหลดประกาศ