Home ข่าว วิศวกรสังคม คณะวิทยาการจัดการ-ลงพื้นที่สำรวจกิจกรรมยุวเกษตรพอเพียง

วิศวกรสังคม คณะวิทยาการจัดการ-ลงพื้นที่สำรวจกิจกรรมยุวเกษตรพอเพียง

by LoveKwin
Published: Last Updated on 35 views

    เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ที่ผ่านมา ฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับผู้นำสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลกับทางคณะครูโรงเรียนบ้านท่าโล้ ต.ยางหย่อง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โดยใช้เครื่องมือทางวิศวกรสังคมในโครงการยุวเกษตร ภายใต้งานวิศวกรสังคมคณะวิทยาการจัดการ เพื่อนำข้อมูลมาประชุมจัดทำแผนงานของโครงการในลำดับถัดไป..