Home บริการนักศึกษาทุนการศึกษา กำหนดการส่งหลักฐานผู้ได้รับทุนการศึกษา ยกเว้นค่าเล่าเรียน

กำหนดการส่งหลักฐานผู้ได้รับทุนการศึกษา ยกเว้นค่าเล่าเรียน

by Wannaphong Wongpanich
9 views

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง กำหนดส่งหลักฐานของนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าเล่าเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

 

ดาวน์โหลดประกาศ

 

ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563

(ดร.เมธาวิน สาระยาน)

ผู้ช่วยอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี