Home ข่าว ผู้ผ่านการพิจารณาสัมภาษณ์เข้ารับทุนการศึกษา โดยยกเว้นค่าเล่าเรียน สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

ผู้ผ่านการพิจารณาสัมภาษณ์เข้ารับทุนการศึกษา โดยยกเว้นค่าเล่าเรียน สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

by Thida Suksi
Published: Last Updated on 587 views

ผู้ผ่านการพิจารณารับทุนการศึกษา

ประเภททุนการศึกษา

1) ทุนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว : ทุนจังหวัดชายแดนภาคใต้
2) ทุนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร :  ทุนเรียนดี 
3) ทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : ทุนผู้นำ/ผู้จัดกิจกรรมดีเด่น

กำหนดการ

  1. บันทึกประวัติของผู้รับทุนฯ                        บันทึกที่นี่
  2. จัดส่งเอกสารได้ตั้งแต่ บัดนี้ –  31 พฤษภาคม 2564    

เอกสารที่ใช้ในการรับทุน

1)  แบบประวัตินักศึกษา                           จำนวน 1 ฉบับ
2) สำเนาทะเบียนบ้าน                              จำนวน 1 ฉบับ
3) สำเนาบัตรประชาชน                            จำนวน 1 ฉบับ
4) รูปถ่ายชุดนักเรียน/นักศึกษา ขนาด 1.5 นิ้ว    จำนวน 1 ฉบับ
5) สำเนาใบรายงานผลการศึกษาระดับ ม.6 6)     จำนวน 1 ฉบับ
    หรือเทียบเท่า ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา                                        

ดาวน์ โหลด

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาสัมภาษณ์เข้ารับทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2564
ทุนเทิดกระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
: ทุนจังหวัดชายแดนภาคใต้


รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาสัมภาษณ์เข้ารับทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2564

ทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
: ทุนผู้นำ/ผู้จัดกิจกรรมดีเด่น


รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาสัมภาษณ์เข้ารับทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2564
ทุนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
:  ทุนเรียนดี


แบบประวัตินักศึกษา