Home ข่าวประชาสัมพันธ์ นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564

นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564

by Thida Suksi
77 views

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าเล่าเรียน

การจัดส่งเอกสาร

01.

ส่งยืนยันการลงทะเบียน

ให้นักศึกษานำส่งใบยืนยันการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ส่งภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ณ กองพัฒนานักศึกษา อาคารสุเมธตันติเวชกุล หรือ ส่งไปรษณีย์ที่ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ที่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทร 032 708610

02.

นักศึกษาที่หมดสิทธิ์

นักศึกษาที่หมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในปีการศึกษา 2564 นักศึกษาจะต้องชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาเอง

03.

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

นักศึกษาสามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://dsd.pbru.ac.th/

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ

ทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประเภทความประพฤติดี จริยธรรมดี มีจิตสำนึกต่อมหาวิทยาลัย มีผลการเรียนและกิจกรรมผ่าน จำนวน  47 ราย

ที่

ชื่อ – สกุล

รหัส

ปี

คณะ

สาขาวิชา

1

นางสาวกุลธิดา

ศรีอินทร์

604101505

4

มนุษยศาสตร์ฯ

ภาษาไทย

2

นางสาวฐิติมา

คงทิน

604101510

4

มนุษยศาสตร์ฯ

ภาษาไทย

3

นางสาวต้นฉัตร

ชะอุ่มฤทธิ์

604101511

4

มนุษยศาสตร์ฯ

ภาษาไทย

4

นางสาววาสนา

คำหอม

604101519

4

มนุษยศาสตร์ฯ

ภาษาไทย

5

นางสาวสลิลทิพย์

ไกรศิริ

604101523

4

มนุษยศาสตร์ฯ

ภาษาไทย

6

นายเกียรติศักดิ์

เทียมทัด

604101528

4

มนุษยศาสตร์ฯ

ภาษาไทย

7

นายสุธีร์

ผ่องดี

604101530

4

มนุษยศาสตร์ฯ

ภาษาไทย

8

นางสาวกันญา

ศิลป์เสริมชัย

604101602

4

มนุษยศาสตร์ฯ

ภาษาไทย

9

นางสาวกมลวรรณ

อินทรตาล

604106502

4

มนุษยศาสตร์ฯ

นาฎดุริยางคศาสตร์

10

นางสาวกาญจนา

วรรณอ่อน

604106504

4

มนุษยศาสตร์ฯ

นาฎดุริยางคศาสตร์

11

นางสาวอัจฉรา

สายพัด

604106517

4

มนุษยศาสตร์ฯ

นาฎดุริยางคศาสตร์

12

นายเจษฎา

อยู่สุข

604106519

4

มนุษยศาสตร์ฯ

นาฎดุริยางคศาสตร์

13

นายปภังกร

แก้วศรีพล

604106523

4

มนุษยศาสตร์ฯ

นาฎดุริยางคศาสตร์

14

นางสาวฐิติกานต์

แสงโพธิ์

604102609

4

มนุษยศาสตร์ฯ

ภาษาอังกฤษ

15

นางสาวรัตตะวัน

บุญพยนต์

604102616

4

มนุษยศาสตร์ฯ

ภาษาอังกฤษ

16

นางสาวศุภรดา

แซ่ลี้

604102620

4

มนุษยศาสตร์ฯ

ภาษาอังกฤษ

17

นางสาวสโรชา

อินทราพงษ์

604102625

4

มนุษยศาสตร์ฯ

ภาษาอังกฤษ

18

นายฐาปกร

แสงหิรัญ

604102629

4

มนุษยศาสตร์ฯ

ภาษาอังกฤษ

19

นางสาวกัญญาภัค

มีรักษา

604189501

4

ครุศาสตร์

พลศึกษา

20

นางสาวกาญจนา

ว่องไว

604189502

4

ครุศาสตร์

พลศึกษา

21

นางสาวจันทิรา

พิกุลทอง

604189504

4

ครุศาสตร์

พลศึกษา

22

นางสาวดวงกมล

เล่งระบำ

604189506

4

ครุศาสตร์

พลศึกษา

23

นางสาวดารัณ

ยอมสละ

604189507

4

ครุศาสตร์

พลศึกษา

24

นายจิรายุทธ

ทัศนะ

604189513

4

ครุศาสตร์

พลศึกษา

25

นางสาวณัฐริยา

ทัพนาค

604143511

4

วิทยาศาสตร์ฯ

คณิตศาสตร์

26

นางสาวโศรญา

มณฑา

604143515

4

วิทยาศาสตร์ฯ

คณิตศาสตร์

27

นางสาวสมิตา

ช้างเจิม

604143517

4

วิทยาศาสตร์ฯ

คณิตศาสตร์

28

นายปิยพงศ์

เปลี่ยนพุ่ม

614A52017

3

วิศวกรรมศาสตร์ฯ

สถาปัตยกรรมภายใน

29

นายอำพล

ถนอมลิขิตวงศ์

614A52022

3

วิศวกรรมศาสตร์ฯ

สถาปัตยกรรมภายใน

30

นางสาวพรพรรณ

กัลยาณรัตน์

614280007

3

เทคโนโลยีการเกษตร

เกษตรศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2-

31

นางสาวเบญจรัตน์

โพธิ์เงินงาม

614150506

3

เทคโนโลยีสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์สารสนเทศ

32

นางสาวณัฐริกา

เรืองเจริญ

614150602

3

เทคโนโลยีสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์สารสนเทศ

33

นางสาวณิชาภัทร

รุ่งเรือง

614150603

3

เทคโนโลยีสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์สารสนเทศ

34

นางสาวพิมพกานต์

อินทรโชติ

614150606

3

เทคโนโลยีสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์สารสนเทศ

35

นางสาวกนกวรรณ

ดีเด่น

624149001

2

วิทยาศาสตร์ฯ

ชีววิทยา

36

นางสาววรรณพร

บุญบัวหลวง

624149015

2

วิทยาศาสตร์ฯ

ชีววิทยา

37

นางสาวภาวิณี

พยัพพฤกษ์

624107004

2

มนุษยศาสตร์ฯ

ดนตรีศึกษา

38

นางสาวจุฬาพันธ์

จันทรสุข

624101205

2

มนุษยศาสตร์ฯ

ภาษาไทย

39

นางสาวอุมาพร

แก้วผลึก

624101232

2

มนุษยศาสตร์ฯ

ภาษาไทย

40

นายพีรพงษ์

รอดพยุง

624316035

2

มนุษยศาสตร์ฯ

ภาษาจีน

41

นายธนวัฒน์

พ่วงทองเหลือง

634666115

1

วิศวกรรมศาสตร์ฯ

วิศวกรรมอุตสาหการ

42

นางสาวศิริพร

จอมแก้ว

634145113

1

วิทยาศาสตร์ฯ

เคมี

43

นางสาวศศินิภา

ประดู่

634186119

1

ครุศาสตร์

การศึกษาปฐมวัย

44

นางสาวสลิลทิพย์

เพชรประดับ

634116111

1

มนุษยศาสตร์ฯ

ภาษาจีน

45

นายสรภัสร

แจ่มจำรัส

634512239

1

มนุษยศาสตร์ฯ

นิติศาสตร์

46

นายพงศภัค

มะมม

634305116

1

มนุษยศาสตร์ฯ

การพัฒนาชุมชน

47

นายตูยออู

 

634244109

1

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาการคอมพิวเตอร์

 

– 2 –

 

 

  1. ทุนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว : ทุนจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผลการเรียนและกิจกรรมผ่าน จำนวน 4 ราย

ที่

ชื่อ – สกุล

รหัส

ปี

คณะ

สาขาวิชา

1

นางสาว

นัสเรีย

ดาหาเล็ง

634973110

1

พยาบาลศาสตร์ฯ

การแพทย์แผนไทย

2

นางสาว

ซูรีนา

เจะเงาะ

634H76106

1

พยาบาลศาสตร์ฯ

สาธารณสุขศาสตร์

3

นางสาว

ณิตสา

รัตนะ

634651104

1

วิศวกรรมศาสตร์ฯ

วิศวกรรมอุตสาหการ

4

นางสาว

จุฬาลักษณ์

สุขประเสริฐ

634143105

1

วิทยาศาสตร์ฯ

คณิตศาสตร์

 

 

  1. ทุนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร :  ทุนเรียนดี  มีผลการเรียนและกิจกรรมผ่าน  จำนวน 32 ราย

ที่

ชื่อ – สกุล

รหัส

ปี

คณะ

สาขาวิชา

1

นาย

ภูริณัฐ

ช่วยยิ้ม

634244105

1

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาการคอมฯ

2

นางสาว

ปิยธิดา

มยาเศษ

634150106

1

เทคโนโลยีสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์

3

นางสาว

รับขวัญ

ปิยะวัฒน์

634150108

1

เทคโนโลยีสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์

 

 

 

 

 

 

 

 

-3-

ที่

ชื่อ – สกุล

รหัส

ปี

คณะ

สาขาวิชา

4

นางสาว

นภัสวรรณ

กลิ่นกรุ่น

634973108

1

พยาบาลศาสตร์ฯ

การแพทย์แผนไทย

5

นางสาว

ฐิตาพร

สังข์เงิน

634973105

1

พยาบาลศาสตร์ฯ

การแพทย์แผนไทย

6

นางสาว

เสาวลักษณ์

ตรีพิมล

634H76125

1

พยาบาลศาสตร์ฯ

สาธารณสุขศาสตร์

7

นางสาว

ภาวิณี

มีหลาย

634305106

1

มนุษยศาสตร์ฯ

การพัฒนาชุมชน

8

นางสาว

พาขวัญ

อารมณ์เย็น

634328114

1

มนุษยศาสตร์ฯ

การท่องเที่ยวฯ

9

นาย

วายุภักดิ์

ทองตาเต็ม

634107109

1

มนุษยศาสตร์ฯ

ดนตรีศึกษา

10

นางสาว

วาริศรา

สมเพชร

634102115

1

มนุษยศาสตร์ฯ

ภาษาอังกฤษ

11

นางสาว

ชลลดา

คูประสิทธิ

634102103

1

มนุษยศาสตร์ฯ

ภาษาอังกฤษ

12

นาย

รัตนศักดิ์

ทับจิตต์

634116118

1

มนุษยศาสตร์ฯ

ภาษาจีน

13

นางสาว

เจนจิรา

กาญจนะภาชนะ

634116101

1

มนุษยศาสตร์ฯ

ภาษาจีน

14

นางสาว

สุทธิดา

ปกรณ์แก้ว

634121114

1

มนุษยศาสตร์ฯ

ศิลปศึกษา

15

นางสาว

พัชราพรรณ

เกตุกล่ำ

634512116

1

มนุษยศาสตร์ฯ

นิติศาสตร์

16

นางสาว

วุฒิพร

วัตรัตน์

634435108

1

วิทยาการจัดการ

การจัดการสารสนเทศฯ

17

นางสาว

นฤมล

รองหานาม

634435102

1

วิทยาการจัดการ

การจัดการสารสนเทศฯ

18

นางสาว

วรรณรัตน์

แตงพลับ

634435107

1

วิทยาการจัดการ

การจัดการสารสนเทศฯ

19

นางสาว

อารยา

เฉยฉิน

634031131

1

วิทยาการจัดการ

การบัญชี

20

นางสาว

เกศสณี

ศรีดากุล

634145101

1

วิทยาศาสตร์ฯ

เคมี

21

นางสาว

ชนิกานต์

บัวล้อม

634145102

1

วิทยาศาสตร์ฯ

เคมี 

22

นางสาว

นาซีมา

คำสนอง

634149107

1

วิทยาศาสตร์ฯ

ชีววิทยา 

23

นางสาว

ณัฐณิชา

วันทองสุข

634143108

1

วิทยาศาสตร์ฯ

คณิตศาสตร์

24

นางสาว

วิมลรัตน์

ปลั่งดี

634143114

1

วิทยาศาสตร์ฯ

คณิตศาสตร์ 

25

นางสาว

วิไลวรรณ

พุ่มพวง

634143115

1

วิทยาศาสตร์ฯ

คณิตศาสตร์

26

นาย

สุรสิทธิ์

ห่วงแก้วพราย

634143131

1

วิทยาศาสตร์ฯ

คณิตศาสตร์

27

นาย

ธนกร

โพธิ์ชู

634664107

1

วิศวกรรมศาสตร์ฯ

วิศวกรรมหุ่นยนต์ฯ

28

นาย

ธนากร

รัตนากร

634664110

1

วิศวกรรมศาสตร์ฯ

วิศวกรรมหุ่นยนต์ฯ

29

นางสาว

กุลธิดา

ทรัพย์สำราญ

634651102

1

วิศวกรรมศาสตร์ฯ

วิศวกรรมอุตสาหการ

30

นางสาว

ชลนาถ

สอนสุทธิ์

634651103

1

วิศวกรรมศาสตร์ฯ

วิศวกรรมอุตสาหการ

31

นางสาว

กุบรอ

ตุ้งกู

634651101

1

วิศวกรรมศาสตร์ฯ

วิศวกรรมอุตสาหการ

32

นาย

ชนกภัทร์

แตงคำ

634664106

1

วิศวกรรมศาสตร์ฯ

วิศวกรรมหุ่นยนต์ฯ

 

 

 

-4-

  1. รายชื่อนักศึกษาหมดสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 13 ราย

ที่

ชื่อ – สกุล

รหัส

ปี

คณะ

ประเภททุน

1

นางสาว

กนกวรรณ

จิวเซ่ง

634244101

1

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เรียนดี

2

นางสาว

จุฑามาส

เหมะ

634244102

1

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เรียนดี

3

นาย

วิชยุตม์

ได้ทุกทาง

634189124

1

ครุศาสตร์

เรียนดี

4

นางสาว

วราภรณ์

สุทธิยา

634H76121

1

พยาบาลศาสตร์ฯ

เรียนดี

5

นางสาว

อ้อ

พันธุรัก

634110127

1

มนุษยศาสตร์ฯ

เรียนดี

6

นางสาว

กุศิมา

จันทร์เสนา

634512104

1

มนุษยศาสตร์ฯ

เรียนดี

7

นาย

อนุภาพ

คันธี

634108115

1

มนุษยศาสตร์ฯ

เรียนดี

8

นาย

นูลุ้ลฮาซัน

เพชรใส

634664112

1

วิศวกรรมศาสตร์ฯ

เรียนดี

9

นาย

พีรพงษ์

แก้วแดง

634664115

1

วิศวกรรมศาสตร์ฯ

เรียนดี

10

นางสาว

พีรดา

หงส์โต

634435106

1

วิทยาการจัดการ

เรียนดี

11

นางสาว

ปภารินทร์

สูงยิ่ง

634664104

1

วิศวกรรมศาสตร์ฯ

ประพฤติดี ผู้นำ

12

นางสาว

ปุณณา

ปุณณกานนท์

634651106

1

วิศวกรรมศาสตร์ฯ

ประพฤติดี ผู้นำ

13

นางสาว

รอฮานี

แวฮามะ

634H76120

1

พยาบาลศาสตร์ฯ

ภาคใต้

 

  1. นักศึกษาไม่ประสงค์รับทุน

ที่

ชื่อ – สกุล

รหัส

ปี

คณะ

สาขาวิชา

1

นางสาว

ศรัญญา

แหมศักดิ์

634101221

1

มนุษยศาสตร์ฯ

ภาษาไทย

2

นางสาว

รัตนาวดี

วิจารย์

634148114

1

วิทยาศาสตร์ฯ

วิทยาศาสตร์ฯ