Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง

ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง

by Thida Suksi
Published: Last Updated on 1,508 views

ทุนการศึกษา
มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
ปีการศึกษา 2564

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา
 • เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตรปริญญาตรี
 • ขาดแคลนทุนทรัพย์จริง
 • มีความประพฤติดี มีความตั้งใจที่จะศึกษาจนสำเร็จตามหลักสูตรปริญญาตรีและ ไม่เคยถูกตัดคะแนนความประพฤติ
 • มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
 • ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาอื่น ๆ  ยกเว้นเงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)  
เอกสารที่ใช้ในการสมัครขอรับทุนการศึกษา
 • ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาที่กรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว พร้อมติดรูปถ่ายชุดนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนาบัตรนักศึกษา และสำเนาบัตรประชาชน ถ่ายคู่กัน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาใบแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาใบแสดงคะแนนความประพฤตินักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
 • ภาพถ่ายด้านหน้าของบ้านที่เห็นตัวบ้านทั้งหมดและบริเวณของบ้านอย่างชัดเจน โดยมีผู้สมัครและผู้ปกครอง/ครอบครัว อยู่ในภาพด้วย
 • เอกสารผลงาน/รางวัล (ถ้ามี) ให้นำมาแสดงในวันสัมภาษณ์

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา

 • ได้รับเงินทุนการศึกษาจำนวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อปี ต่อเนื่องตามระยะเวลาของหลักสูตร โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด ๆ ละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) งวดที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนพฤศจิกายน และงวดที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนเมษายน
 • ต้องปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา
 • ในระหว่างรับทุนการศึกษาต้องช่วยเหลืองานมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา

กำหนดการ
และสถานที่ดำเนินการ

 • วันที่

  เวลา

  กำหนดการ

  สถานที่

  บัดนี้ – 31 ก.ค. 64

  09.00 – 16.00 น.

  ดาวน์โหลดใบสมัคร จากเว็บไซต์ https://dsd.pbru.ac.th/

  และส่งใบสมัครรับทุนด้วยตนเอง

  กองพัฒนานักศึกษา

  5 ส.ค. 64

  09.00 – 16.00 น.

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์

  เว็บไซต์ http://dsd.pbru.ac.thและ Facebook DSD กองพัฒนานักศึกษา

  18 ส.ค. 64

  13.00 – 16.00 น.

  คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์

  กองพัฒนานักศึกษาอาคารสุเมธตันติเวชกุล  

  27 ส.ค. 64

  09.00 – 16.00 น.

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

  เว็บไซต์ http://dsd.pbru.ac.thและ Facebook DSD กองพัฒนานักศึกษา