Home ข่าว ทุนการศึกษา “พลัฎฐ์ ยิ้มประเสริฐ”

ทุนการศึกษา “พลัฎฐ์ ยิ้มประเสริฐ”

by Thida Suksi
Published: Last Updated on 456 views

ดาวโหลดใบสมัครขอรับทุนการศึกษา………….คลิก

รับสมัครผู้รับทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา
“พลัฎฐ์ ยิ้มประเสริฐ”

คุณพลัฎฐ์ ยิ้มประเสริฐ
มีความประสงค์มอบทุนการศึกษา ในนามชื่อทุน  “พลัฎฐ์ยิ้มประเสริฐ”  โดยมอบทุนการศึกษาประเภทต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 ทุน และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 1 ทุน รวมจำนวน 2 ทุน ๆ ละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 40,000 บาท

Shape

รับสมัครผู้รับทุนการศึกษา

“พลัฎฐ์ ยิ้มประเสริฐ”

ปีการศึกษา 2564

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา

 • เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ภาคปกติ หลักสูตรปริญญาตรี   ทุกสาขาวิชา จำนวน 1 ทุน
 • เป็นนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ จำนวน 1 ทุน
 • กำลังศึกษาชั้นปีที่ 2 – 4
 • ผลการเรียนดี และขาดแคลนทุนทรัพย์จริง
 • มีความประพฤติดี มีความตั้งใจที่จะศึกษาจนสำเร็จตามหลักสูตรปริญญาตรีและ    ไม่เคยถูกตัดคะแนนความประพฤติ
 • มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาอื่น ๆ  ยกเว้นเงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)  

กำหนดการและสถานที่ดำเนินการ

 • ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิ.ย. 2564
  ดาวน์โหลดใบสมัคร จากเว็บไซต์http://dsd.pbru.ac.th
  และส่งใบสมัครรับทุนด้วยตนเอง
 • 7 มิ.ย. 2564
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เว็บไซต์ http://dsd.pbru.ac.th และ Facebook DSD กองพัฒนานักศึกษา 
 • 11 มิ.ย. 2564
  คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์
  http://dsd.pbru.ac.th และ Facebook DSD กองพัฒนานักศึกษ
 • 16 มิ.ย. 2564
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก http://dsd.pbru.ac.th และ Facebook DSD กองพัฒนานักศึกษา

เอกสารที่ใช้ในการสมัครขอรับทุนการศึกษา

 • ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาที่กรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว พร้อมติดรูปถ่ายชุดนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • สำเนาบัตรนักศึกษา และสำเนาบัตรประชาชน ถ่ายคู่กัน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาใบแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาแสดงคะแนนความประพฤตินักศึกษา (หน้าเพจคะแนนความประพฤติ)จำนวน 1 ฉบับ
 • ใบรับรองความประพฤติของอาจารย์ที่ปรึกษา
 • เอกสารผลงาน/รางวัล (ถ้ามี) ให้นำมาแสดงในวันสัมภาษณ์

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา

 • ได้รับเงินทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  ต่อปีการศึกษา
 • ต้องปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา