Home ข่าว เชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ในสถานบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 14

เชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ในสถานบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 14

by ณัฐวรรธน์ ขำขาว
84 views

          ตามทีสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)  และเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม ปขมท. ได้จัด การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถานบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 14 “ทองกวาววิชาการ’65 : ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองค์กร” ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม และ 1 เมษายน 2565 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนในสถานบันอุดมศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัยที่จะช่วยพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ การวางแผน และการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนในสถานบันอุดมศึกษา นั้น
          ในการนี้ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) จึงขอเรียนเชิญบุคลากรสบายสนับสนุนวิชาการ เข้าร่วมประชุมหรือนำเสนออผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการดังกล่าว ผู้สนใจสมัครได้ที่ www.council-uast.com  สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ สำหรับผู้นำเสนอผลงาน และ ตั้งแต่บัดนี้ถึง15 มีนาคม 2565 สำหรับผู้ไม่นำเสนอผลงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : council.staff123@gmail.com หรือติดต่อ
– นายนิคม  หล้าอินเชื้อ              โทร. 087-177-7866
– นางกิติยาภรณ์  สินศุภเศวต  โทร. 084-592-8512
– นางกาญจนา  มูลอาจ             โทร. 091-060-7161
– นางสาวปัทมา  จักษุรัตน์         โทร. 089-555-6661