Home ข่าว 14 กุมภา วันราชภัฏ ราชภัฏสดุดี เทิดไท้มหาจักรีวงศ์

14 กุมภา วันราชภัฏ ราชภัฏสดุดี เทิดไท้มหาจักรีวงศ์

by เตือนใจ ซิวพานิช
45 views
วันราชภัฏ ราชภัฏสดุดี เทิดไท้มหาจักรีวงศ์

14 กุมภาพันธ์

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 กองพัฒนานักศึกษาได้จัดโครงการวันราชภัฏ ราชภัฏสดุดี เทิดไท้มหาจักรีวงศ์ ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระกรุณธิคุณกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญตราพระลัญจกรส่วนพระองค์ให้เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยพิธีการในช่วงเช้าได้มีพิธีการตักบาตรอาหารแห้งโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานจุดในพิธี พร้อมส่วนคณาจารย์ บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และนักศึกษา ร่วมกันตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์