Home ข่าวประชาสัมพันธ์ รายชื่อนักศึกษารับทุนการศึกษา “พลัฏฐ์ ยิ้มประเสริฐ” ปีการศึกษา 2564

รายชื่อนักศึกษารับทุนการศึกษา “พลัฏฐ์ ยิ้มประเสริฐ” ปีการศึกษา 2564

by Thida Suksi
Published: Last Updated on 219 views

พลัฏฐ์ ยิ้มประเสริฐ

ทั้งนี้ ให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว

ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม  พ.ศ.2564

เวลา 14.00 น.      

ที่งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เอกสารประกอบการรายงานตัว ดังนี้

  1. รูปถ่ายชุดนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา ถ่ายคู่กัน 1 ฉบับ
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ