Home ข่าว รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา “เพชรราชภัฎ” 2565

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา “เพชรราชภัฎ” 2565

by Thida Suksi
Published: Last Updated on 421 views
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา

“เพชรราชภัฎ” 2565

ประเภททุนยกเว้นค่าเล่าเรียน สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

กำหนดการ

วันที่ 25 พ.ค. 65   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับทุนการศึกษา “เพชรราชภัฏ” ปีการศึกษา 2565
วันที่ 31 พ.ค. 65   นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้ยืนยันสิทธิ์การรับุทนการศึกษา

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รับทุนการศึกษา “เพชรราชภัฏ”   ประเภททุนยกเว้นค่าเล่าเรียน สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

สาขาวิชา

คณะ

1

นายทรงชัย  อ้วนผิว

พลศึกษา

ครุศาสตร์

2

นายซารีฟุดดีน บูกุ

พลศึกษา

ครุศาสตร์

3

นางสาวนูรมา แวจิ

การศึกษาปฐมวัย

ครุศาสตร์

4

นางสาวโสมวรรณ จำปาทอง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

เทคโนโลยีการเกษตร

5

นางสาวพิมพล์ลภัส  ขอเจริญ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

เทคโนโลยีการเกษตร

6

นางสาวมณีรัตน์ สรรเพชร

วิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมศาสตร์ฯ

7

นายณัฐกมล  ยินดี

วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

วิศวกรรมศาสตร์ฯ

8

นายปภาวิชญ์ จันทร์แจ่ม

วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

วิศวกรรมศาสตร์ฯ

9

นายซอฟวาน อาแวเตะ

สาธารณสุขศาสตร์

พยาบาลศาสตร์ฯ

10

นางสาวมารีนี เจ๊ะหะ

การแพทย์แผนไทย

พยาบาลศาสตร์ฯ

11

นางสาวณัฐพร เต่าทอง

คอมพิวเตอร์ประยุกต์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

12

นายสรันหพัตร  คุ้มบัวลาว

วิทยาการคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

13

นางสาววรรณิศา ศรีวายพราหมณ์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

14

นายชฎายุ เกิดสรรทัศน์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

15

นางสาวณัชชา โพธิ์ใคร

คอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

16

นายอภิรักษ์ สร้อยมาลี

วิทยาการคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

17

นายภูรินท์  มีศิริ

วิทยาการคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

18

นายอรรถพล  วอทอง

วิทยาการคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

19

นางสาวภัทรภร ทิพย์มนตรี

วิทยาการคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

20

นายพงษ์พันธุ์ พฤกษ์วิบูลย์

นวัตกรรมดิจิทัล

เทคโนโลยีสารสนเทศ

21

นางสาวปภัสสร หมวดทอง

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

22

นายธีรศักดิ์ เชิงชม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

23

นางสาวอรจิรา สีดี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

24

นางสาวภารดี ยิ้มละมัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

25

นางสาวณิชชา ศรีหอม

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

26

นางสาวนิภาวรรณ คงทวี

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

27

นางสาวสุชานันท์ จันทร์บรรจง

ชีววิทยา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

28

นางสาวมัทนพร แซ่โง้ว

ชีววิทยา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

29

นางสาวขวัญชนก พรมจันทร์

ชีววิทยา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

30

นายจักรินทร์  แสนพลเมือง

ชีววิทยา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

31

นางสาวจันจิรา บุญคง

ชีววิทยา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

32

นางสาวอริสรา พูลสวน

ชีววิทยา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

33

นางสาวญาณิศา สืบเทศ

ชีววิทยา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

34

นางสาววันใส รื่นรวย

ชีววิทยา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

35

นางสาวนันทกานต์ คำดี

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

36

นางสาวจิตรวดี ดวงดาว

ภาษาอังกฤษ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

37

นางสาวยลวดี พ่วงทอง

รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

38

นายธิติวุฒิ บุตรดี

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

39

นายภูวดล วงค์ประเสริฐ

สังคมศึกษา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

40

นายชัยวัฒน์ เยาวหลี

ดนตรีศึกษา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

41

นางสาวฤดีพร รอดจิรา

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

42

นางสาวถาวรีย์ สุทธิบุตร

ภาษาจีน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

43

นายสิทธินนท์ บุญภิมุข

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

44

นางสาววนัฐชภรณ์ พันธ์พวก

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

45

นางสาวชลิสา กาพล

ภาษาจีน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

46

นางสาวศิริลักษณ์ อุดมแตง

สังคมศึกษา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์