Home ข่าว รางวัลเชิดชูเกียรติ เพชรราชภัฏ สาขาครุศาสตร์ ประเภทนักศึกษาครุศาสตร์ดีเด่น

รางวัลเชิดชูเกียรติ เพชรราชภัฏ สาขาครุศาสตร์ ประเภทนักศึกษาครุศาสตร์ดีเด่น

by เตือนใจ ซิวพานิช
138 views

รางวัลเพชรราชภัฏ สาขาครุศาสตร์ ประเภทนักศึกษาดีเด่น

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันราชภัฏ ซึ่งตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี โดยในปีนี้มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติเพชรราชภัฏสาขาครุศาสตร์ นักศึกษาครุศาสตร์ดีเด่น ได้แก่นายสุรสิทธิ์ ห่วงแก้วพราย นักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้เข้ารับรางวัลจากพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรีและประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ