Home บริการนักศึกษางานพัฒนานักศึกษา เชิญชวนประกวดภาพถ่าย PBRU Landmark 2021

เชิญชวนประกวดภาพถ่าย PBRU Landmark 2021

by Wannaphong Wongpanich
Published: Last Updated on 20 views

    ประกวดภาพถ่าย PBRU Landmark 2021

>> อ่านประกาศมหาวิทยาลัยฯ (รายละเอียด)  <<

หลักเกณฑ์การประกวดภาพถ่าย

PBRU Landmark 2021”

 1. หัวข้อการประกวดภาพถ่าย : “PBRU Landmark 2021”
 2. ประเภทผู้เข้าประกวด : นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ส่งภาพได้ ไม่เกิน 2 ภาพ)
 3. รางวัลการประกวด ได้แก่
 4. รางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 5. 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 6. 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 7. 4. รางวัลชมเชย 2 รางวัล ๆ ละ 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 8. เงื่อนไขการส่งภาพเข้าประกวด

4.1 เป็นภาพสีที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัลหรือกล้องโทรศัพท์มือถือ มีความละเอียดของภาพ ไม่ต่ำกว่า  
      5 ล้านพิกเซล

4.2 ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเข้ากับแนวคิด และตอบสนองหัวข้อการประกวดที่กำหนด

4.3 ผู้ส่งภาพเข้าประกวด จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว

4.4 ขนาดภาพ 12 X 18 นิ้ว (A3)

 

 1. 5. ข้อตกลง

5.1 ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ รวมทั้งไฟล์ต้นฉบับให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตลอดจนสงวนสิทธิ์ไม่ส่งภาพถ่ายที่เข้าร่วมประกวดรวมทั้งไฟล์ต้นฉบับคืนให้แก่ผู้ส่งเข้าประกวด และงานพัฒนานักศึกษามีสิทธิ์นำภาพถ่ายที่เข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ไปแสดงและเผยแพร่  รวมทั้งพิมพ์หรือทำซ้ำ  เพื่อใช้ในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต (โดยผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดมีสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 18 คือ มีสิทธิในการแสดงตัวว่าเป็นผู้สร้างสรรค์งาน และมีสิทธิในการห้ามไม่ให้ผู้อื่นเอางานของตน ไปดัดแปลงให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของผู้สร้างสรรค์งานตลอดไป)

5.2 ภาพที่ส่งเข้าประกวด ส่งเข้าประกวดไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งของภาพที่
ได้รับรางวัลไปแล้วและสามารถพิสูจน์ได้ว่าทำผิดจริง  ทางผู้จัดประกวดสามารถยกเลิก และเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอรางวัลคืน

5.3 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น

 1. 6. หลักเกณฑ์การตัดสิน

6.1 พิจารณาจากความสอดคล้องและสะท้อนถึงหัวข้อ “PBRU Landmark 2021”

6.2 องค์ประกอบของภาพ , ความยากง่ายและเทคนิคการถ่ายภาพ

6.3 ความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ แนวคิดและความหมายของภาพ

 

7. การสมัครและระยะเวลาการส่งภาพเข้าประกวด

7.1 สามารถเข้าไปสอบถามและดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ ทางเว็บไซต์ของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี https://dsd.pbru.ac.th และ หน้าเพจ Facebook >> “กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี” <<

7.2 สมัครได้ที่ งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หรือส่งภาพมาที่ ช่องทางไปรษณีย์ ส่งถึง งานพัฒนานักศึกษา (ประกวดภาพถ่าย) กองพัฒนานักศึกษา 38 ม.8 ต.นาวุ้ง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 7600

7.3 โดยผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องกรอกเอกสารและมีหลักฐานประกอบที่สมบูรณ์พร้อมสำเนาบัตรประชาชนเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

7.4 ส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่นี้ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

 

 1. 8. ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564  ทางเว็บไซต์ของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี https://dsd.pbru.ac.th/ และ หน้าเพจ Facebook “กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี” พร้อมรับรางวัลในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 และงานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หรือโทร. 032-708-694