Home ข่าว รายชื่อนักศึกษารับทุนการศึกษา “พลัฏฐ์ ยิ้มประเสริฐ” ปีการศึกษา 2565

รายชื่อนักศึกษารับทุนการศึกษา “พลัฏฐ์ ยิ้มประเสริฐ” ปีการศึกษา 2565

by Thida Suksi
38 views

พลัฏฐ์ ยิ้มประเสริฐ

ทั้งนี้ ให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30-           16.30 น. ที่งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการรายงานตัว ดังนี้
รูปถ่ายชุดนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ