ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ให้นักศึกษาสายครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 (นักศึกษาสายครูทุกสาขาวิชา) เข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย

 

คลิกตรวสอบรายชื่อ

 

ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2561

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์)
รองอธิการบดี ปฎิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี