รับสมัครประกวดประดิษฐ์กระทง ประจำปี 2563 (ลอยกระทง@PBRU)

 

ดาวน์โหลด >>ใบสมัครการประกวดประดิษฐ์กระทง ประจำปี 2563 

 

เกณฑ์การประกวดประดิษฐ์กระทง ประจำปี 2563

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การรับสมัคร

  • นักเรียน นักศึกษา สมัครเป็นทีม ทีมละ 2-5 คน
  • อายุไม่เกิน 24 ปี ไม่จำกัดเพศ และวุฒิการศึกษา
  • เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 29 ตุลาคม 2563 ณ ห้องงานพัฒนานักศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (รับสมัคร เวลา 08.30 – 16.30 น. วันเวลาราชการ)

หลักฐานการรับสมัคร

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้เข้าสมัคร 1 คน จำนวน    1     ฉบับ/ทีม
  • ใบสมัครผู้เข้าประกวดตกแต่งกระทงสด            จำนวน    1     ฉบับ/ทีม

ระเบียบการประกวด

  • ผู้ประกวดแต่ละทีม จะต้องมารายงานตัวต่อคณะกรรมการจัดการประกวด ณ กองอำนวยการบริเวณสถานที่จัดงาน ในวันเสาร์ที่ 31ตุลาคม 2563 เวลา 16.30–17.00 น. แต่งกายชุดสุภาพ หากมาเลยกำหนดเวลา หรือมาไม่ครบทั้ง 2 คน ทางคณะกรรมการจะตัดสิทธิการเข้าประกวด
  • หากมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เข้าประกวดให้แจ้งต่อคณะกรรมจัดการประกวดล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนวันจัดงาน เพื่อดำเนินการตรวจคุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
  • เริ่มการประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ เวลา 17.00–20.30 น.รวมเวลา 3 ชั่วโมงครึ่ง
  • ขนาดของกระทง เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 – 50 เซนติเมตร วัสดุในการตกแต่งกระทงให้ใช้วัสดุจากธรรมชาติ(อนุโลมให้ใช้ ลวดเย็บกระดาษ เข็มหมุด ด้าย ลวดในการยึดหรือประกอบชิ้นงานได้)
  • ทีมผู้เข้าประกวดจะต้องจัดเตรียม วัสดุ และอุปกรณ์การตกแต่งกระทงมาเอง โดยให้ตกแต่งต่อหน้าคณะกรรมการผู้ตัดสินเท่านั้น หากนำวัสดุที่ตกแต่งเสร็จแล้วมาใช้ในการประกวด คณะกรรมการจะตัดสิทธิออกจากการประกวดทันที (ใบตอง และหยวกกล้วยอนุญาตให้สามารถตัดตามขนาดที่ต้องการไว้ได้)

เกณฑ์การตัดสินการประกวด

1)  ความสวยงามของกระทง (ในภาพรวม)                15        คะแนน

2)  ความประณีตในการตกแต่ง (ลายละเอียด)             15        คะแนน

3)  การใช้วัสดุจากธรรมชาติ                               10        คะแนน

4)  ความสมดุลของกระทง                                  10        คะแนน

                                                  รวม        50        คะแนน

รางวัลสำหรับทีมผู้ประกวด

1)  ชนะเลิศ                   เงินรางวัล  3,000     บาท  พร้อมเกียรติบัตร จำนวน  1  รางวัล

2)  รองชนะเลิศ อับดับ 1     เงินรางวัล  2,000     บาท  พร้อมเกียรติบัตร จำนวน  1  รางวัล

3)  รองชนะเลิศ อับดับ 2     เงินรางวัล  1,500     บาท  พร้อมเกียรติบัตร จำนวน  1  รางวัล

4)  ชมเชย                     เงินรางวัล     800     บาท  พร้อมเกียรติบัตร จำนวน  2  รางวัล

                         รวม                            8,100     บาท

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

และงานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หรือโทร. 032-708-694 , 084-085-7808