ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ กำหนดการและขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ประจำปีการศึกษา 2561

 

คลิกตรวสอบรายชื่อ

 

ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2561

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์)
รองอธิการบดี ปฎิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. แบบคำขอกู้ยืม (กยศ.101)
  2. หนังสือรับรองรายได้ (กยศ.102)
  3. หนังสือรับรองรายได้ (รับรองข้อมูลเพิ่มเติม)
  4. หนังสือแสดงความคิดเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา (กยศ.103) "เฉพาะผู้กู้รายเก่ามหาวิทยาลัยเท่านั้น"
  5. หนังสือแสดงความคิดเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา (กยศ.103) "เฉพาะผู้กู้รายเก่าสถานศึกษาเดิมและผู้กู้รายใหม่"
  6. แผนที่และรูปภาพแสดงที่ตั้งที่อยู่อาศัย
  7. แบบคำร้องขอกู้เกินหลักสูตร

ตัวอย่างแบบคำขอกู้ยืมฯ(แบบเก่าปี60) และเอกสารประกอบการกู้ยืมฯ