ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2561

 

คลิกตรวสอบรายชื่อ

 

ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2561

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์)
รองอธิการบดี ปฎิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี