ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

 

คลิกตรวสอบรายชื่อ

 

ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์)
รองอธิการบดี ปฎิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี