Home ข่าว สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565

by ณัฐวรรธน์ ขำขาว
55 views

สมาคม องค์การ และบุคคล ผู้สนใจ เสนอชื่อและแบบประวัติของตนเองหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นลูกที่มี หนด เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก เพื่อรับคุณ ประจำปี 2565


>> ประกาศ << การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี 2565สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

>>แบบกรอกประวัติ<< 
ผู้รับการเสนอชื่อเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์