Home บริการนักศึกษางานบริการและสวัสดิการนักศึกษา รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง 2564

by Thida Suksi
Published: Last Updated on 493 views

มูลนิธิ

นายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง  ปีการศึกษา 2564

——————————-

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 6 – 31 กรกฎาคม 2564 ไปแล้วนั้น บัดนี้ ได้หมดเขตการรับสมัครแล้ว มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ และขอให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศเข้าสอบคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์

ประกาศ ณ วันที่   3   สิงหาคม  พ.ศ. 2564

(อาจารย์ ดร.เมธาวิน   สาระยาน)

ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ที่

ชื่อ-สกุล

ชั้นปี

ผลการเรียน

สาขา

คณะ

1

นางสาวสุชาดา

เวที

1

3.41

อาหารและโภชนาฯ

วิทยาศาสตร์ฯ

2

นายสมพร

จันทรบัณฑิตย์

3

3.20

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์ฯ

3

นางสาวชนากานต์

คชชะ

3

3.38

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์ฯ

4

นางสาวปริมน

ใบเกตุ

3

3.36

พลศึกษา

ครุศาสตร์

5

นายวิชยุตม์

ได้ทุกทาง

2

2.67

พลศึกษา

ครุศาสตร์

6

นางสาวณัฐมน

จอมเพ็ชร

1

4.00

ภาษาจีน

มนุษยศาสตร์ฯ

7

นายนราธิป

ฝอยทอง

2

2.86

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร์ฯ

8

นางสาวชุติมา

ถ้ำแก้ว

2

3.29

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร์ฯ

9

นางสาวอมรรัตน์

สุขเพ็ง

2

3.79

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร์ฯ

10

นางสาววิภาวดี

วิบูลย์ศิลป์

1

3.54

ศิลปศึกษา

มนุษยศาสตร์ฯ

11

นางสาวธีรานันทน์

จินดานุช

3

3.02

พยาบาลศาสตร์

พยาบาลศาสตร์ฯ

12

นางสาวสุดารัตน์

พรโสภิณ

2

2.95

พยาบาลศาสตร์

พยาบาลศาสตร์ฯ

13

นางสาวทิพปภา

ตาทิพย์

2

2.83

พยาบาลศาสตร์

พยาบาลศาสตร์ฯ

14

นางสาวพิมลรัตน์

กลางเบิด

1

3.76

พยาบาลศาสตร์

พยาบาลศาสตร์ฯ

15

นายพีรภูมิ

พูลเปี่ยม

3

2.95

พยาบาลศาสตร์

พยาบาลศาสตร์ฯ

16

นางสาวนารีย๊ะห์

แมเราะ

1

2.90

พยาบาลศาสตร์

พยาบาลศาสตร์ฯ

17

นางสาวซูฮายซา

เจ๊ะอุบง

1

2.93

พยาบาลศาสตร์

พยาบาลศาสตร์ฯ

18

นางสาวปัทมาวดี

เทียนผ่องศรี

3

3.05

สาธารณสุขศาสตร์

พยาบาลศาสตร์ฯ

19

นางสาวนูรอามาณี

สนิบาแต

1

2.97

การแพทย์แผนไทย

พยาบาลศาสตร์ฯ