Home ข่าว ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครผู้รับทุนการศึกษา “พลัฎฐ์ ยิ้มประเสริฐ” ปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครผู้รับทุนการศึกษา “พลัฎฐ์ ยิ้มประเสริฐ” ปีการศึกษา 2565

by ธนวัฒน์ บวงสรวง
Published: Last Updated on 393 views

ด่วนจำนวนจำกัดเพียง 1 ทุนเท่านั้น

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครผู้รับทุนการศึกษา “พลัฎฐ์ ยิ้มประเสริฐ” ปีการศึกษา 2565

จำนวน 1 ทุน 20,000 บาท

เงื่อนใขการรับทุนการศึกษา

1.ได้รับเงินทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนละ 10,000 บาท  รวมเป็นเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ต่อปีการศึกษา

2. ต้องปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา

3.ในระหว่างรับทุนการศึกษาต้องช่วยเหลืองานมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา