Home ข่าว ขั้นตอนการยื่นเรื่องขอผ่อนผันทหาร ปีการศึกษา 2564

ขั้นตอนการยื่นเรื่องขอผ่อนผันทหาร ปีการศึกษา 2564

Published: Last Updated on 435 views
1.ยื่นคำร้องออนไลน์ผ่าน Google Form 👇👇
ปล.ก่อนยื่นคำร้องเตรียม ใบสด.9 ไว้ให้พร้อมเพื่อกรอกข้อมูล
2.เมื่อกดส่งคำตอบเรียบร้อย ✅✅
>>รอทางระบบส่งแบบคำร้องที่ยื่นกลับไปยังเมลที่ได้กรอกไว้📩
3.📃ดาวน์โหลดแบบคำร้องจากอีเมลและ🖨พิมพ์แบบคำร้อง
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ลงชื่อในเอกสารให้เรียบร้อย
4.เตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้
✅– หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา ฉบับจริง 1 ฉบับและสำเนา 1 ฉบับ
(ขอได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือขอออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ http://mis.pbru.ac.th/register/)
✅เอกสารที่ต้องเตรียม เอกสารทั้งหมดอย่างละ 2 ฉบับ
   – สำเนาใบ สด.9 (ถ่ายเอกสารหน้า-หลัง)
   – สำเนาใบ สด. 35 (ถ่ายเอกสารหน้า-หลัง)
   – สำเนาทะเบียนบ้าน
   – สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อ)
   – ใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ตนเอง (ในกรณี มีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล)
   – ใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล บิดา มารดา (ในกรณี มีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล)
5. ให้นักศึกษานำส่งเอกสารทั้งหมด พร้อมใบคำร้องขอผ่อนผันทหาร
ส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่…..ดังนี้ 👇👇
📩หน่วยผ่อนผันทหาร (พี่เค) งานพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000📩
6.ให้นักศึกษาเข้ากลุ่มไลน์เพื่อประสานงานและ
รอการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆเพิ่มเติม
7.นักศึกษาสามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อ
ผู้ยื่นเอกสารผ่อนผันฯ ทาง website https://dsd.pbru.ac.th/activity/military
—-นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องและส่งเอกสาร—
ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2564

ผ่อนผันทหาร มรภ.เพชรบุรี