Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครผู้รับทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ ” ประจำปีการศึกษา 2565″(นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เรียนหลักสูตร 4 ปี ตามสาขาวิชาเอกที่กำหนด)

ประกาศรับสมัครผู้รับทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ ” ประจำปีการศึกษา 2565″(นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เรียนหลักสูตร 4 ปี ตามสาขาวิชาเอกที่กำหนด)

by ธนวัฒน์ บวงสรวง
Published: Last Updated on 311 views

 

 

ทุนระดับอุดมศึกษา

2.1 หลักเกณฑ์การให้ทุนระดับอุดมศึกษา

       ทุนการศึกษานี้จะพิจารณาให้ทุนกับนักเรียนนักศึกษา ที่ศึกษาในหลักสูตร 4 ปี ในระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 1 โดยให้ทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษาในชั้นปีที่ 4 จำนวน 50 ทุน ทุนละ 30,000 บาท

2.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร

          2.2.1 เป็นนิสิตนักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในสังกัดสถาบันการศึกษาของรัฐบาลในหลักสูตร 4 ปี ตามสาขาวิซาเอกที่กำหนด ดังนี้

          – วิศวกรรมศาสตร์

          – วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          – อุตสาหกรรมการเกษตร

          – คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/ไอที

          – โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร

          – คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ)

          – สาธารณสุขศาสตร์(สาธารณสุขชุมชน/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย/อนามัยสิ่งแวดล้อม)

          – พาณิชยศาสตร์(บริหารธุรกิจ/การบัญชี/การเงิน/การตลาด/การจัดการ)

          – จิตวิทยา (วทบ.)

          – ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

          – เกษตศาสตร์ (เกษตรกรรม/พืชสวน/พืชร่/โรคพืช/สัตวบาล/สัตวศาสตร์/ประมง/ทคนโลยีการเกษตร/ส่งเสริมการเกษตร)

      2.2.2 มีความประพฤติดี และมีผลการเรียนเฉลี่ยจนถึงภาคการศึกษาล่าสุด 3.15 ขึ้นไป

      2.2.3 เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยครอบครัว/ผู้อุปการะมีรายได้รวมไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี

      2.2.4 ไม่เป็นผู้ที่กำลังรับทุนการศึกษาจากที่อื่น ยกเว้น เงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.) หรือ กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประเภทยากจน

      2.2.5 อายุไม่เกิน 30 ปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

      2.2.6 สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่มูลนิธิๆ จัดขึ้นได้ตลอดระยะเวลารับทุน

 

ดาวน์โหลดประกาศ >> CLICK