Home ข่าว ค้นหาข้อมูลด้านอนามัยเจริญพันธุ์ ด้านเพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิต

ค้นหาข้อมูลด้านอนามัยเจริญพันธุ์ ด้านเพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิต

by phoo
14 views

          กรมอนามัยได้จัดทำสื่อออนไลน์เกี่ยวกับแพลตฟอร์มสำหรับวัยรุ่น ผ่านช่องทาง Line Official Teen Club  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธ์ให้แก่เด็กและเยาวชน และส่งเสริมการเข้าถึงบริการคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพด้วยตนเอง โดยนักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลความรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ด้านเพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิต ดังรายละเอียดข้างต้น