Home ข่าว ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

by Thida Suksi
1,712 views

          ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 เพื่อให้การดำเนินการให้กู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ทองทุนฯ กำหนดและเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับผู้กู้ยืมเงิน สอดรับกับกำหนดการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อให้นักศึกษาสามารถดำเนินการขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ผ่านระบบดิจิทัล DSL ได้ตามวิธีการขั้นตอนและภายในระยเวลาที่กองทุนฯ กำหนด มหาวิทยาลัยจึงประกาศกำหนดการและขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้
          1. กำหนดการแลัข้นตอนการขอกู้ยืมเงิน โดยกำหนดให้ดำเนินการกู้ยืมเงินภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 8 มีนาคม 2565 การเตรียมเอกสารให้เป็นไปตามที่ประกาศมหาวิทยาลัยฯ กำหนด และ นักศึกษาสามารถตรวจสอบสถานะการดำเนินการกู้ยืมเงินภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565 ททางเว็บไซต์หน่วยกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
          2. นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินทุกคน ต้องปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯอย่างเคร่งครัด
          3. นักศึกษาที่ไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ และหากดำเนินการล่าช้า หลังจากวันที่ 8 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป จะต้องชำระค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้าตามประกาศของมหาวิทยาลัย
          4.  นักศึกษาที่ดำเนินการตามข้อที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถส่งเอกสารได้ที่ หน่วยทุนการศึกษา กยศ. งานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หรือ ส่งไปรษณีย์ ถึงผู้รับ งานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่อยู่ 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-708610 
        5.  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยทุนการศึกษา กยศ. งานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หรือผ่านช่องทางออนไลน์  Line  หน่วย กยศ. PBRU หรือสอบถามโทรศัพท์ หมายเลข (032) 708610 ในวันและเวลาราชการ (หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)