Home ข่าว กองพัฒนานักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กองพัฒนานักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

by เตือนใจ ซิวพานิช
Published: Last Updated on 51 views

กองพัฒนานักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน 3 ราชภัฏ

              เมื่อวันที่ 9-12 มีนาคม 2566 กองพัฒนานักศึกษา นำโดย อาจารย์ ดร.เมธาวิน  สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและนายกิตติภพ  รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยคณะบุคลากร ผู้นำนักศึกษา รวมจำนวนทั้งสิ้น 34 คน เข้าศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษาภายใต้การดำเนินงานโครงการสร้างความร่วมมือด้านเครือข่ายกิจการนักศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนา Soft Skills นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม โดยมีกำหนดการเข้าศึกษาดูงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจำนวน  3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ซึ่งวันแรกของการศึกษาดูงานในวันที่ 9 มีนาคม นั้นได้เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จังหวัดนนทบุรี  โดยมีการเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย ที่มีชื่อเรียกว่า Valaya land ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มีแนวคิดในการจัดตั้งมาจากพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน และถัดมาในวันที่ 10 มีนาคม ได้เข้าศึกษาดูงานต่อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก โดยคณะผู้บริหาร บุคลากรและผู้นำนักศึกษาได้มีการเยี่ยมชมพื้นที่ใช้สอยด้านการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมนักศึกษา การดำเนินงานของบุคลากรด้านกิจการนักศึกษาและเยี่ยมชมหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาความเป็นอยู่รวมถึงกระบวนการบริหารจัดการหอพัก จากนั้นในวันที่ 11 มีนาคม ได้เข้าศึกษาดูงานต่อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์นั้น คณะผู้บริหารบุคลากรและผู้นำนักศึกษาได้เรียนรู้วิถีการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาที่มีลักษณะสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณี พร้อมทั้งสอดแทรกการฝึกฝนความอดทนให้แก่นักศึกษา

                จากการเดินทางเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ คณะผู้บริหาร บุคลากรและผู้นำนักศึกษาได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 3 แห่ง อย่างดียิ่ง พร้อมทั้งได้มีโอกาสพบปะพูดคุยสานสัมพันธ์เครือข่ายกิจการนักศึกษา ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษาในรูปแบบบูรณาการและพัฒนางานร่วมกัน ซึ่งองค์ความรู้ทั้งหมดที่ได้รับจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้จะถูกนำมาใช้ในการพัฒนากระบวนงานในส่วนต่างๆ  โดยมุ่งเน้นด้านการพัฒนาทักษะและประสิทธิภาพการพัฒนากิจการนักศึกษาพร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนา Soft Skills นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมต่อไป