Home ข่าวประชาสัมพันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ที่ปรึกษาเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการให้คำปรึกษา

อบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ที่ปรึกษาเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการให้คำปรึกษา

by Thida Suksi
Published: Last Updated on 193 views

อาจารย์ที่ปรึกษาเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการให้คำปรึกษา

กองพัฒนานักศึกษาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ที่ปรึกษาเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการให้คำปรึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา

กองพัฒนานักศึกษาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ที่ปรึกษาเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการให้คำปรึกษา
เมื่อช่วงเช้าวันที่ 29 มิถุนายน 2564 กองพัฒนานักศึกษา จัดการอบรมโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา เพิ่มประสิทธิภาพทักษะการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา
อาจารย์ปรึกษามีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จของนักศึกษา ต้องช่วยเหลือนักศึกษาในการปรับตนเองเมื่อเข้าสู่สถานศึกษาใหม่ เช่น การปรับตัวกับเพื่อนใหม่ การปรับตัวในการเรียนในสถาบันอุดมศึกษา นักศึกษาต้องรู้จักมีความรับผิดชอบต่อตัวเองมากขึ้น อาจารย์ที่ปรึกษาจึงมีบทบาทสำคัญในการที่จะช่วยเหลือนักศึกษาให้ประสบความสำเร็จใจการปรับตัวและช่วยเหลือเมื่อนักศึกษาประสบปัญหา ช่วยให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและจบการศึกษาออกไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาในครั้งนี้เป็นการอบรมผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) มีการบรรยายเรื่องจิตวิทยาการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา การสร้างสมรรถนะแนวทางการให้คำปรึกษา และเทคนิคการสื่อสารและการส้รางภาพลักษณ์ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายให้ความรู้