กองพัฒนานักศึกษา

นายหยาดเพชร  พลอยดีเลิศ
รักษาการหัวหน้างานพัฒนานักศึกษ

งานพัฒนานักศึกษา :

– หน่วยกิจกรรมนักศึกษา
– หน่วยองค์การกิจกรรมนักศึกษา
– หน่วยวินัยนักศึกษา
– หน่วยส่งเสริมศักยภาพศษย์เก่า
– หน่วยเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่การทำงาน
– หน่วยนักศึกษาวิชทหารและผ่อนผันทหาร

หมายเลขโทรศัพท์ :

032-7088694

นายโสภณ  เกตุแก้ว
นักบริหารงานทั่วไป

งานพัฒนานักศึกษา :

– หน่วยกิจกรรมนักศึกษา
– หน่วยองค์การกิจกรรมนักศึกษา
– หน่วยวินัยนักศึกษา
– หน่วยส่งเสริมศักยภาพศษย์เก่า
– หน่วยเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่การทำงาน
– หน่วยนักศึกษาวิชทหารและผ่อนผันทหาร

หมายเลขโทรศัพท์ :

032-7088694

นายชูเกียรติ เพชรไพบูรณ์กุล
นักวิชาการศึกษา

งานพัฒนานักศึกษา :

– หน่วยกิจกรรมนักศึกษา
– หน่วยองค์การกิจกรรมนักศึกษา
– หน่วยวินัยนักศึกษา
– หน่วยส่งเสริมศักยภาพศษย์เก่า
– หน่วยเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่การทำงาน
– หน่วยนักศึกษาวิชทหารและผ่อนผันทหาร

หมายเลขโทรศัพท์ :

032-7088694

เกี่ยวกับกองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา

อาคารสุเมธทตันติเวชกุล 38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทร 032-708693 โทรสาร 032-708657
e-Mail dsd@mail.pbru.ac.th