Icon
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การยืมเงินกองทุน เงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย พ.ศ. 2566
Icon
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีว่าด้วยกองทุนสวัสดิการนักศึกษา พ.ศ. 2552
Icon
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีว่าด้วยกองทุนพัฒนานักศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566
Icon
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีว่าด้วยกองทุนสวัสดิการนักศึกษาฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566
Icon
แนวปฏิบัติในการเบิกค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนสวัสดิการนักศึกษาในกรณีประสบอุบัติเหตุ พ.ศ. 2552
Icon
หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินของกองทุนสวัสดิการนักศึกษา พ.ศ.2565
Icon
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย กองทุนพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2552