Icon
กำหนดการและขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 เฉพาะรายใหม่และรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษาหรือสถานศึกษา
Icon
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การยืมเงินกองทุน เงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย พ.ศ. 2566
Icon
ใบสมัครขอรับทุน โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ระยะที่ 4 ปีการศึกษา 2566
Icon
โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ระยะที่ 4 ปีการศึกษา 2566
Icon
รับสมัครผู้รับทุนการศึกษา “บมจ. ธนาคารกรุงไทย” ประเภททุนให้เปล่า (รายปี) ปีการศึกษา 2566
Icon
รับทุนการศึกษา “สมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี
Icon
กองทุนรองศาสตราจารย์สายัณห์ จันทร์วิรัช 2565
Icon
ผู้ผ่านการคัดเลือกรับทุนการศึกษา “มูลนิธิชิน โสภณพนิช” ปี66
Icon
ผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา “มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง” ปีการศึกษา 2566
Icon
รายชื่อนักศึกษาได้รับทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ประเภทต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2566
Icon
การเข้าร่วมกิจกรรมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2566
Icon
มูลนิธิเวชดุสิตฯ ปลูกต้นกล้า สร้างพยาบาล