Icon
รับสมัครนักเรียนสาธิตฯ และนักศึกษาใหม่เข้าพักอาศัยหอพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2567
Icon
ขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าบำรุงหอพักภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูและนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
Icon
กำหนดการชำระค่าบำรุงหอพัก ภาคเรียนที่ 3/2565 สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูและนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
Icon
dormitory PBRU66
Icon
แบบฟอร์มการชำระเงินหอพัก (สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 66)
Icon
ช่องทางการชำระค่าไฟฟ้าของนักศึกษาหอพัก
Icon
ใบสมัครหอพักนักศึกษา2564