กองพัฒนานักศึกษา

นางสาวลัดดา  อินทราพงษ์
รักษาการหัวหน้างานหอพักนักศึกษา

งานหอพักนักศึกษา :


- หน่วยบริการหอพักนักศึกษา
- หน่วยบัญชีและรายได้หอพัก
- หน่วยพัฒนานักศึกษาหอพัก
- หน่วยซ่อมบำรุงและพัฒนาหอพัก

หมายเลขโทรศัพท์ :

032-7088693


ผู้ปฏิบัติงานหอพักนักศึกษา

งานหอพักนักศึกษา :


- บริการหอพักนักศึกษา นอกเวลาราชการ

หมายเลขโทรศัพท์ :

032-7088693

นายอัฐพงศ์  กุลรัตน์ภิญโญ
ช่างซ่อมบำรุงหอพัก

งานหอพักนักศึกษา :


- ซ่อมบำรุงหอพักนักศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์ :

032-7088693

นายพรชัย  ม่วงน้อย
ช่างซ่อมบำรุงหอพัก

งานหอพักนักศึกษา :


- ซ่อมบำรุงหอพักนักศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์ :

032-7088693

นายมานพ  เทศลำลึก
ผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม

งานหอพักนักศึกษา :


- ผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม

หมายเลขโทรศัพท์ :

032-7088693

นายณรงค์ววิทย์  มีอิ่ม

ผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม

งานหอพักนักศึกษา :


- ผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม

หมายเลขโทรศัพท์ :

032-7088693

เกี่ยวกับกองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา

อาคารสุเมธทตันติเวชกุล 38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทร 032-708693 โทรสาร 032-708657
e-Mail dsd@mail.pbru.ac.th