Home ข่าว บุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานักศึกษาเครือข่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ครั้งที่ 12

บุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานักศึกษาเครือข่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ครั้งที่ 12

by เตือนใจ ซิวพานิช
50 views

Heading Title

               กองพัฒนานักศึกษาได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานักศึกษาเครือข่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ครั้งที่ 12  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระหว่างวันที่ 9-12 มกราคม 2566 โครงการนี้ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ จึงได้มีการเชิญบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษามาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดำเนินงานและเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิผล