Home ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 15

การประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 15

by เตือนใจ ซิวพานิช
Published: Last Updated on 195 views

Heading Title

             ในระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 15 จัดขึ้น ณ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงานประชุม พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกันโดยมีผู้นำนักศึกษาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตกและกลุ่มรัตนโกสินทร์ร่วมงานตลอดระยะเวลา 3 วัน โดยกำหนดการในวันแรกนั้นมีกิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีเรื่องการพัฒนา SoftSkill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ซึ่งเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้นักศึกษามี Soft Skill ที่ผู้ประกอบการและสังคมต้องการ อันได้แก่การคิดวิเคราะห์ แยกแยะ การยอมรับความเห็นต่าง การประสานงาน การทำงานเป็นทีม การสร้างนวัตกรรมโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาต่อยอดอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีทีมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวน 18 ทีม และกิจกรรมในวันที่ 2 ภาคเช้าเป็นการฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อผู้นำนักศึกษากับเทคนิคการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา สมไพบูรณ์ รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และในช่วงบ่ายเป็นการพาผู้นำนักศึกษาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชมโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริและอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมนานาชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ตามแนวพระราชดำริที่ยั่งยืน พร้อมกันนี้ยังได้พาเยี่ยมชมศูนย์วิศวกรสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในอำเภอบ้านลาด มีพื้นที่กว่า 10 ไร่ สำหรับใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ และเป็นแหล่งถ่ายทอดภูมิปัญญาปราช์ญชาวบ้าน ภายในศูนย์ได้มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่พื้นที่ส่วนที่ 1 ใช้สำหรับทำการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรและพืชผักสวนครัวโดยมีกรอบแนวคิดในการจัดสรรพื้นที่ตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง และพื้นที่ส่วน 2 ได้พัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจสำหรับดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมภายในศูนย์ฯ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง จากนั้นกิจกรรมในช่วงค่ำของผู้นำนักศึกษาจะเป็นการประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาฯ เพื่อสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งประธานสมาพันธ์คนต่อไปและมหาวิทยาลัยที่จะดำเนินการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสัมมนาสมาพันธ์ฯ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมในคราวต่อไป

           สำหรับวันสุดท้ายของการจัดประชุมในช่วงเช้าเป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Soft Skills ในศตวรรษที่ 21 โดย ดร.นงรัตน์ อิสโรและทีมวิทยากรผู้มีประสบการณ์ และมีการพูดคุยสรุปการประชุมสัมมนาฯ ตลอด 3 วันที่ผ่านมา พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้นำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง นับได้ว่าการประชุมสัมมนาสมาพันธ์ฯ ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศอย่างดียิ่ง และเป็นการแสดงออกถึงพลังความร่วมมือที่จะพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏให้มี Soft Skills ที่ผู้ประกอบการและสังคมต้องการในอนาคต