Home ข่าว ปรับเปลี่ยนการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ ทักษะ และความพร้อมต่อการทำงานในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2564

ปรับเปลี่ยนการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ ทักษะ และความพร้อมต่อการทำงานในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2564

by ณัฐวรรธน์ ขำขาว
Published: Last Updated on 5,327 views

ประกาศ รับสมัครนักศึกษา รหัส 60 , 61 , 62
เข้าร่วม กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ ทักษะ และความพร้อมสู่การทำงานในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2564

สามารถสมัครได้แล้ววันนี้ ถึง 20 เมษายน 2565
*** รับสมัครเพิ่มเติมเพียง 120 คนเท่านั้น***

รายละเอียดกิจกรรม
– รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 – 22  เมษายน 2565
– รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 25 – 26  เมษายน 2565
– รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 28 – 29  เมษายน 2565
– เวลา 08.30 – 15.30 น.
– การแต่งกาย ชุดสุภาพ
– อบรมผ่านระบบ ZOOM

*** เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม***
– สามารถเลือกรับเครดิตกิจกรรม ได้เพียง 1 ประเภท
      1. กิจกรรมบังคับส่วนกลาง 5 เครดิต
      2. กิจกรรมเลือก 8 เครดิต
– ทำแบบทดสอบก่อน-หลังการอบรม
– ต้องผ่านการทดสอบอย่างน้อย 80 % จึงจะได้รับในรับรองผ่านการอบรม

สมัครผ่าน QR-code หรือ ลิงค์ด้านล่างนี้
คลิ๊กเพื่อสมัครที่นี่ กิจการนักศึกษา@PBRU
วิธีการสมัคร 

สอบถามข้อมูลเพิ้มเติมได้ที่
FB : ศูนย์เตรียมความพร้อม สู่การทำงาน มรภ.เพชรบุรี

รุ่นที่ 4       28 – 29 เมษายน 2565

ห้อง ZOOM 1 
>>คลิ๊กเลย>>Join Zoom Meeting

Meeting ID: 985 3174 6751
Passcode: 765328

การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
      – ผศ.ณัฐวุฒิ  สุวรรณช่าง
               วันที่ 28 เมษายน 2565
                 เวลา 09.00 – 11.00 น.

ศิลปะการสื่อสารอย่างมืออาชีพ
      – อ.พิชาภพ  บุญเลิศ
               วันที่ 28 เมษายน 2565
                 เวลา 13.00 – 15.00 น.

การทำงานเป็นทีมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
      – อ.ดร.วัชระ  เวชประสิทธิ์
               วันที่ 29 เมษายน 2565
                 เวลา 09.00 – 11.00 น.

มารยาททางสังคมของคน Gen-Z
      – อ.ชนาธิป  บุบผามาศ
               วันที่ 29 เมษายน 2565
                 เวลา 13.00 – 15.00 น.

ห้อง ZOOM 2
>>คลิ๊กเลย>>Join Zoom Meeting

Meeting ID927 3759 6094
Passcode: 850987

การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
      – อ.ดร.วนิดา  มากศิริ
               วันที่ 28 เมษายน 2565
                 เวลา 09.00 – 11.00 น.

ศิลปะการสื่อสารอย่างมืออาชีพ
      – อ.กิตติภพ  รักษาราษฏร์
               วันที่ 28 เมษายน 2565
                 เวลา 13.00 – 15.00 น.

การทำงานเป็นทีมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
      – อ.จริยา  รัชตโสตถิ์
               วันที่ 29 เมษายน 2565
                 เวลา 09.00 – 11.00 น.

มารยาททางสังคมของคน Gen-Z
      – อ.พรพรรณ  เพ่งผล
               วันที่ 29 เมษายน 2565
                 เวลา 13.00 – 15.00 น.

ห้อง ZOOM 3
>>คลิ๊กเลย>>Join Zoom Meeting

Meeting ID993 8077 2707
Passcode370756

การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
      – อ.เกรียงไกร  จริยะปัญญา
               วันที่ 28 เมษายน 2565
                 เวลา 09.00 – 11.00 น.

ศิลปะการสื่อสารอย่างมืออาชีพ
      – อ.ดร.กฤษฎา  สุริยวงค์
               วันที่ 28 เมษายน 2565
                 เวลา 13.00 – 15.00 น.

การทำงานเป็นทีมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
      – อ.กิตติภพ  รักษาราษฎร์
               วันที่ 29 เมษายน 2565
                 เวลา 09.00 – 11.00 น.

มารยาททางสังคมของคน Gen-Z
      – อ.กรกรต  เจริญผล
               วันที่ 29 เมษายน 2565
                 เวลา 13.00 – 15.00 น.

ห้อง ZOOM 4
>>คลิ๊กเลย>>Join Zoom Meeting

Meeting ID: 998 3767 8113
Passcode: 371369

การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
      – อ.ดร.มลทิชา  แจ่มจันทร์
               วันที่ 28 เมษายน 2565
                    เวลา 09.00 – 11.00 น.

ศิลปะการสื่อสารอย่างมืออาชีพ
      – ผศ.ดร.โสภาพร  กล่ำสกุล
               วันที่ 28 เมษายน 2565
                 เวลา 13.00 – 15.00 น.

การทำงานเป็นทีมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
      – ผศ.ดร.กฤตชน  วงศ์รัตน์
               วันที่ 29 เมษายน 2565
                 เวลา 09.00 – 11.00 น.

มารยาททางสังคมของคน Gen-Z
      – อ.คมชนัญ  โวหาร
               วันที่ 29 เมษายน 2565
                 เวลา 13.00 – 15.00 น.