Home ข่าว ทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาแก่เด็กกำพร้าจากสถานการณ์ Covid-19

ทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาแก่เด็กกำพร้าจากสถานการณ์ Covid-19

by phoo
Published: Last Updated on 41 views

ทุนพระราชทาน
เพื่อการศึกษา

          ด้วย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีวัตถุประสงค์สำคัญประกาหนึ่ง คือ เพื่อให้การสงเคราะห์ด้านการศึกษา โดยมอบทุนการศึกษาแก่ด็กกำพร้าหรือเด็กอนาถาที่ครอบครัวประสบสาธารณภัย และจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ตั้งแต่ปลายปี 2562 ถึงปัจจุบัน มีผู้เสียชีวิตกระทันหัน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ คณะกรรมการบริหาร จึงมีมติเห็นชอบให้รับเด็กกำพร้าที่สูญเสียบิดา มารดา หรือผู้อุปการะเสียชีวิตจากกการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
          ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษา จึงขอสำรวจนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถติดต่อขอรับทุนพระราชทาน เพื่อการศึกษา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทุนการศึกษา หรือติดต่อ นางสาวพัชรินทร์  ย้อมสี