Home ข่าวประชาสัมพันธ์ พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหารประจำปี 2565

พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหารประจำปี 2565

by เตือนใจ ซิวพานิช
Published: Last Updated on 244 views

Heading Title

              เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 15 ได้จัดพิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2565 ณ อาคารสุเมธตันติเวชกุล  โดยมีพลตรีประยุกต์ อบอุ่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 เป็นประธานในพิธีร่วมด้วย ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยฯ  พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหารนั้นจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักศึกษาที่ร่ำเรียนวิชารักษาดินแดนได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูกตเวทีและรำลึกถึงพระคุณของครูผู้สอน โดยมีตัวแทนนักศึกษาวิชาทหารขั้นปีที่ 1-5 เป็นตัวแทนในการมอบพานไหว้ครู ซึ่งในปีนี้มีนักศึกษาวิชาทหารจากสถานศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมพิธี จำนวนทั้งสิ้น 1,500 นาย 

               หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการไหว้ครูแล้วได้มีการประดับชั้นเลขการฝึกให้แก่นึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 5 และประดับเครื่องหมาย รด. จิตอาสา ให้แก่นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีอื่น  ซึ่งถือได้ว่าเป็นเกียรติประวัติอันแสดงออกถึงความเป็นผู้มีวิริยะอุตสาหะ มีความพากเพียรในการฝึกการศึกษาตามหลักสูตร และมีความเสียสละมีจิตอาสา หลังจากนั้นได้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานศึกษาที่ดำเนินการสอนด้านวิชาทหาร ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร กำลังพลและหน่วยฝึก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้มีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างดียิ่งต่อไป