Home ข่าว โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา รุ่นที่ 1

โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา รุ่นที่ 1

by เตือนใจ ซิวพานิช
38 views

วันที่  25  มีนาคม 2566 งานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษารุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมวรชัยเยาวปราณี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยมี  ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี เป็นประธานกล่าวเปิดงานต้อนรับวิทยากรและอาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ  ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.กมล  โพธิเย็น  อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการให้คำปรึกษา โดยวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ที่ให้คำปรึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการด้านการให้คำปรึกษาและแนะแนวทางการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา  โดยกิจกรรมตลอดการสัมมนาจะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมเทคนิคและทักษะในการให้คำปรึกษา ซึ่งมีลักษณะการบรรยายให้ความรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการของการให้คำปรึกษา  และการฝึกปฏิบัติการให้คำปรึกษา ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2566  และมีอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 100 คน