Home บริการนักศึกษาเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ปีที่ 7

กยศ.รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ปีที่ 7

by Wannaphong Wongpanich
17 views

                           กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรม กยศ.รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ปีที่ 7 ขึ้นในวันที่ 3 มีนาคม 2563 โดยได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งบุคลากรนักศึกษาและบุคคลภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิดอาคารสุเมธตันติเวชกุล