สำนักงานอธิการบดี

   
       
   
กองพัฒนานักศึกษา

   
       
งานบริหารทั่วไป  
งานกิจกรรมนักศึกษา

  งานบริการและสวัสดิการ
- หน่วยเลขานุการและงานบุคคล
- หน่วยสารบรรณ
- หน่วยงบประมาณการเงินและพัสดุ
- หน่วยประกันคุณภาพภายใน  - หน่วยส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
- หน่วยองค์การศึกษา
- หน่วยประสานงานศิษย์เก่า
- หน่วยชมรมและนันทนากร
- หน่วยระเบียบวินัยนักศึกษา
- หน่วยส่งเสริมกีฬา
- หน่วยเวชศึกษาป้องกัน
  - หน่วยบริการอนามัย
- หน่วยทุนส่งเสริมการศึกษา
- หน่วยแนะแนวและจัดหาอาชีพ
- หน่วยนักศึกษาวิชาทหาร
- หน่วยหอพักนักศึกษา
- หน่วยสารสนเทศและประชาสัมพันธ์