ผศ. ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์
รองอธิการบดี
       
                 
                 
        นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ
ผู้อำนวการกองพัฒนานักศึกษา
  รองศาสตราจารย์ยศ ธีระเดชพงค์
ที่ปรึกษา 
   
                 
                 
นางสาวยุวดี แสงส่งกลิ่น
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
  นายกิตติภพ รักษาราษฎร์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
หัวหน้างานกิจกรรม
  นายวันณพงค์ วงศ์พานิช
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้างานบริการและสวัสดิการ
  นางสาวลัดดา อินทราพงษ์
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้างานหอพักนักศึกษา
  นายอำนาจ อนันพิทักษ์
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้าหน่วยกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ
                 
                 
นางสาวเตือนใจ ซิวพานิช
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
   นายหยาดเพชร พลอยดีเลิศ
นักวิชาการศึกษา
  นางสาวธิดา สุกสี
นักวิชาการศึกษา 
  นางปราณี ม่วงไหมทอง
แม่บ้านหอพัก 
  นายณัณณ์ฒิพัฒน์ ขำเขียว
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
                 
                 
 นางขวัญใจ บรรลุกิจ
แม่บ้านสำนักงาน
       นางสาวพัชรินทร์ ย้อมศรี
นักบริหารทั่วไป
      นายชาตรี ศรีจันนทร์
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
                 
                 
         นางสาวชนิษศา พุ่มสมบัติ
นักบริหารทั่วไป
ศูนย์ DSS 
       นายอดิศักดิ์ พึ่งใจ
เจ้าหน้าสระว่ายน้ำ
                 
                 
         นายสุริยัน มั่นประสงค์
นักวิชาการศึกษา
ศูนย์ DSS
      นางสาวสุภารัตน์ เจือจาน
 เจ้าหน้าที่สระว่ายน้ำ 
                 
                 
                นายนคร คล้ายสังข์
 เจ้าหน้าที่สระว่ายน้ำ  
                 
                 
                 นายถิรวุฒิ ตรีเนตร
 เจ้าหน้าที่สระว่ายน้ำ