ระบบผ่อนผันทหาร@PBRU

ใช้สำหรับนักศึกษาของ #มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยให้นักศึกษากรอกข้อมูลยื่นความจำนงในการ ขอผ่อนการตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

ยื่นเรื่องขอผ่อนผัน

ให้นักศึกษาที่เกิด พ.ศ. 2547 ยื่นคำร้องผ่านระบบเท่านั้น สำหรับนักศึกษาที่เคยยื่นคำร้องไว้แล้ว ให้ไปตรวจสอบรายชื่อได้ในเมนู "ตรวจสอบรายชื่อ"

ตรวจสอบรายชื่อ

สำหรับนักศึกษาที่เคยยื่นคำร้องไว้แล้ว ให้ตรวจสอบรายชื่อที่ยื่นคำร้องไว้ หากไม่พบ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ห้องงานพัฒนานักศึกษา