"โอกาสที่เยาวชนรุ่นน้องจะได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันสามารถเป็นจริงได้ ด้วยการชำระเงินคืนของรุ่นพี่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ที่เลิกหรือสำเร็จการศึกษาแล้ว 2 ปีขึ้นไป โดยติดต่อชำระคืนเงินได้ง่ายและสะดวกที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี สอบถามโทร. 0 2610 4888"

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Home
หน่วยทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วิธีการสมัครกิจกรรม และการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้กู้ กยศ. 2554 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 05 มกราคม 2012 เวลา 14:49 น.


การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้กู้ กยศ. เป็นหลักเกณฑ์หนึ่งในการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์กู้ยืมต่อเนื่องในปีการศึกษาถัดไป ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การปฏิบัติตนของนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2554 โดยผู้กู้จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย หรือภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. เข้าร่วมกิจกรรมบังคับ

1.1 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงผู้กู้ยืมเงินทุกครั้ง ในแต่ละปีการศึกษา

1.2 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการชำระหนี้คืนกองทุนฯ สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาในปีการศึกษาสุดท้ายที่จะจบการศึกษา

2. เข้าร่วมกิจกรรมเลือก โดยการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมตามความสมัครใจ  อย่างน้อย 1 กิจกรรม ต่อ 1 ปีการศึกษา ยกเว้นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในปีการศึกษาสุดท้ายที่จะจบการศึกษา อนุโลมให้ไม่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเลือกได้

ผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ทุกคนถือเป็นสมาชิกของ “เครือข่ายนักศึกษากองทุน” การเข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายฯ เป็นการเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักเกณฑ์หนึ่งในการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์กู้ยืมต่อเนื่องในปีการศึกษาถัดไปเท่านั้น

 

ไม่ถือเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร คือ ไม่คิดเป็นเครดิต

ผู้กู้ตั้งแต่รุ่นรหัส 52 เป็นต้นไป ต้องสมัครเป็นสมาชิกชมรมอื่นด้วย


1. วิธีการสมัครกิจกรรม และข้อปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้กู้ กยศ. มีดังนี้

(1) ให้นักศึกษานำบัตรประจำตัวนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (บัตรสีเขียว) นำมาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ที่หน่วยทุนการศึกษา ด้วยตนเองเท่านั้น

(2) นักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม แล้วไม่ไปเข้าร่วมกิจกรรมตามที่นัดหมาย นักศึกษาจะต้องรับโทษ ทำกิจกรรมเลือกเพิ่มจากที่กำหนดไว้ อีก 1 กิจกรรม/ครั้ง/ปีการศึกษา

หากมีเหตุจำเป็น นักศึกษาสามารถขอยกเลิกการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยต้องขอยกเลิกก่อนถึงวันที่นัดหมายเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 3 วันทำการ

2. วิธีการบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม (Stamp บัตร) ให้นักศึกษากรอกรายละเอียดของกิจกรรมที่เข้าร่วม ในบัตรประจำตัวนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (บัตรสีเขียว) แล้วนำมาบันทึกกิจกรรมตามกำหนดเวลาในบัตร Stamp หากเกินระยะเวลาที่กำหนดถือว่ากิจกรรมดังกล่าว เป็น "โมฆะ" โดยนักศึกษาจะต้องนำบัตร Stamp มาติดต่อ ที่หน่วยทุนการศึกษาด้วย เพื่อลดโทษ หากไม่มาติดต่อจะได้รับโทษตามข้อ 1. (2)

3. กรณีบัตรประจำตัวฯ หาย ให้ดำเนินการดังนี้

(1) นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมเลือกก่อน 1 กิจกรรม (สมัครโดยใช้บัตรประจำตัวนักศึกษา)

(2) ในวันที่กำหนดให้บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม (Stamp บัตร) ให้นักศึกษาเขียนคำร้องทั่วไป แนบมาพร้อมบัตร Stamp เพื่อขอทำบัตรใหม่ ที่หน่วยทุนการศึกษา

(3) นักศึกษาขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ในอีก 1 วันทำการแก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 05 มกราคม 2012 เวลา 15:35 น.
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 2/2555 (ทั้ง 2 กลุ่ม) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 18 กรกฏาคม 2012 เวลา 00:00 น.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2555

ครั้งที่ 2/2555


คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ กำหนดการและขั้นตอน

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน

1. ผู้กู้รายเก่าของมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) จำนวน  42  ราย

2. ผู้กู้รายเก่าจากสถานศึกษาเดิม  จำนวน  743  ราย

3. ผู้กู้รายใหม่  จำนวน  315  ราย

 

ประกาศ  ณ  วันที่  18  กรกฎาคม   พ.ศ. 2555

 

ขั้นตอนใหม่!!!  ปีการศึกษา 2555  วิธีการบันทึกค่าเล่าเรียน สำหรับผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน กยศ. 2555

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 20 กรกฏาคม 2012 เวลา 10:12 น.
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2555 กลุ่มที่ 1 ผู้ขอกู้ยืมที่เคยทำสัญญาในมหาวิทยาลัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2012 เวลา 00:00 น.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2555

กลุ่มที่ 1 ผู้ขอกู้ยืมที่เคยทำสัญญาระบบ e - studentloan ในมหาวิทยาลัย


คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ กำหนดการและขั้นตอน

 

1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน

1.1 กรณีศึกษาต่อเนื่องไม่เปลี่ยนแปลงหลักสูตร/สาขาวิชา

1.2 กรณีกู้ครบจำนวนครั้งตามหลักสูตร แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา

1.3 กรณีผู้กู้รายเก่าของมหาวิทยาลัยแต่กลับเข้าศึกษาใหม่

2. รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน

 

ประกาศ  ณ  วันที่  19  มิถุนายน   พ.ศ. 2555

 

ขั้นตอนใหม่!!!  ปีการศึกษา 2555  วิธีการบันทึกค่าเล่าเรียน สำหรับผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน กยศ. 2555

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 20 กรกฏาคม 2012 เวลา 10:12 น.
 
การรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้กู้ยืม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2010 เวลา 12:51 น.


        การยื่นแบบรายงานข้อมูลผู้กู้ เป็นการปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วย การดำเนินงาน หลักเกณฑ์ และวิธีการกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2546  ข้อ 10 และข้อ 14

            1.  กรณีที่ผู้กู้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ ผู้กู้จะต้องแจ้งผ่านสถานศึกษาที่ผู้กู้กำลังศึกษาอยู่ และสถานศึกษาจะแจ้งต่อไปยัง บมจ.ธนาคารกรุงไทย

            2.  กรณีที่ผู้กู้จบการศึกษา หรือเลิกศึกษาแล้ว ผู้กู้สามารถแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้กู้ได้ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาใดสาขาหนึ่ง ได้ทั่วไประเทศ

            3.  กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล ย้ายที่อยู่ หรือจบการศึกษา ย้ายสถานศึกษา เลิกการศึกษา ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ภายใน  15  วัน โดยให้แบบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงด้วย เช่น บัตรประชาชน  ทะเบียนบ้าน  หนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ – สกุล  ใบรายงานผลการศึกษา เป็นต้น

            4.  กรณีแจ้งการเข้าทำงานใหม่ หรือย้ายสถานที่ทำงาน ให้แจ้ง ภายใน  30  วัน


แบบฟอร์มที่ใช้

        1. แบบ กยศ.108 เขียนเหมือนกันจำนวน 2 ฉบับ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2011 เวลา 10:20 น.
 
การแจ้งแก้ไขชื่อ – สกุล หรือที่อยู่ ระบบ Studentloan PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2010 เวลา 12:52 น.


        สำหรับผู้กู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล ย้ายที่อยู่ ระหว่างที่กำลังศึกษา นอกจากจะต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามแบบฟอร์ม กยศ.108 ไปยังธนาคารกรุงไทย ผ่านทางมหาวิทยาลัยแล้ว ยังจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลไปยังกองทุน กยศ. โดยตรงด้วย เพื่อให้กองทุน กยศ. แก้ไขข้อมูลในระบบ e-Studentloan ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่สุด โดยให้ผู้กู้ส่งข้อมูล  ดังนี้

            1.  เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

            2.  กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล ให้ระบุทั้งชื่อ - สกุลเดิม และชื่อ – สกุลใหม่ ที่เปลี่ยนด้วย

            3.  กรณีย้ายที่อยู่ ให้ระบุทะเบียนบ้านเก่า และทะเบียนบ้านใหม่ ที่เปลี่ยนด้วย

โดยส่งไปที่ e-Mail ของเจ้าหน้าที่กองทุน กยศ. อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หลังจากนั้นถัดไปอีก 2 วันทำการ ให้เข้าไปเช็คข้อมูลที่สถานะหรือข้อมูลผู้กู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือยัง  ถ้ายังให้ส่งข้อมูลไปใหม่


ตัวอย่าง

เรื่อง : แจ้งการเปลี่ยนแปลง ชื่อ - สกุล ระบบ e-Studentloan

1.  เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน :  1-3762-45678-50-2

2.  ชื่อ - สกุลเดิม : นายบรรเจิด  ศรีสุขโข

3.  ชื่อ – สกุลใหม่ : นายนพดล  ศรีสุขโข


แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2010 เวลา 11:25 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 2 จาก 3
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack